Stil og budskab

Sangen Kringsat af fjender har de fleste hørt og måske selv sunget med på.

Den blev oprindelig skrevet i 1936 af norske Nordahl Grieg til modtagelsesfesten for nye studenter 2. september i Det Norske Studentersamfund. Titlen var oprindeligt ”Til Ungdommen!”. Nyborg Gymnasium har fra 1966 haft et kunstværk, som siges at illustrere Nordahl Griegs tekst, nemlig Dan Sterup-Hansens fem relieffer, som nu hænger i elevkantinen. Værket er en del af dagligdagen for alle på gymnasiet, så det kan være interessant at gå lidt bag om tekst og kunstværk og undersøge forbindelse mellem værkerne stilistisk og motivisk. Tag alle fire trin i opgaven eller vælg nogle af dem.

Fag

Dansk

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Dan Sterup-Hansen
Hvordan passer billederne til teksten?

Til en begyndelse skal I to og to stå/sidde foran Dan Sterup-Hansens relieffer i kantinen.

Beskriv for hinanden, hvad I ser på hvert relief, idet I følger læseretningen (relief nr.1 længst til venstre etc.). Noter ned til senere brug.

Mens I stadig sidder/står i kantinen og kikker på reliefferne, skal I lytte til Kim Larsens version (2007, En lille pose støj). Eller vælg en mere klassisk version som fx DR Pigekorets .

Snak sammen om, hvordan I synes de fem relieffer kunne illustrere stroferne: Hvilke billeder passer efter jeres mening til hvilke strofer?

Historier omkring Nordahl Griegs tekst og Dan Sterup-Hansens relieffer

Herefter skal I opsøge information om de to værker i den oprindelige kontekst i mellemkrigstiden og senere.

Her kan I bruge links og tekst om Dan Sterup-Hansens udsmykning på Nyborg Gymnasium under tip nedenfor, suppler evt. med yderligere søgning.

Overvej sammen, hvilke af informationerne, der i forhold til opgavens trin A kaster mere lys over værkernes betydning og anvendelse. Overvej også, hvad det er, der gør, at digtet har været populært at bruge som fællessang i forskellige kontekster. 

Tip
 • Information om teksten:  

https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/kringsatt-av-fjender/

 • Sissel Kyrkebø synger sangen ved mindegudstjeneste over de 77 døde ved terrorangrebet på Utøya

https://www.youtube.com/watch?v=y-xv56p4AlI

 • Om Nordahl Grieg:

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Norsk_litteratur/Efter_1914/Nordahl_Grieg

 • Om Dan Sterup-Hansens udsmykning på Nyborg Gymnasium:

Dan Sterup-Hansens udsmykning er doneret til Nyborg Gymnasium med støtte Statens Kunstfond.
Det er mundtlig overlevering, der ligger til grund for antagelsen, at Dan Sterup-Hansens udsmykning er illustration til Nordahl Griegs ”Kringsatt av fiender”. Præcis hvordan og hvornår denne tanke er opstået, findes ingen sikre oplysninger om. Men fx fortæller tidligere rektor Hanne Josephsen, at hun, da hun tiltrådte som rektor i 1992, fik en introduktion til skolens historie og kunstværker fra de lærere, der havde været i mange år på gymnasiet. Dan Sterup-Hansens udsmykning i festsalen havde fra første møde gjort et stort indtryk på hende i kraft af sin enkelhed, og da en ældre lærer fortalte, at motivet var Nordahl Griegs "Kringsatt av fiender", blev indtryk og forståelse kun stærkere.  

De fem relieffer var oprindeligt skabt til en placering i skolens festsal, som nu primært fungerer som elevkantine. I et brev til Statens Kunstfond (12.november 1962) skriver Dan Sterup-Hansen om sit skitseforslag til udsmykningen, at scenevæg og endevæg i festsalen blev ”…bærere af et idekomplex – et tema - , der stadig er vendt tilbage til mig, og som jeg gerne vil realisere: Livet som vi møder det spændt inde mellem fødsel og død, med det udadvendte – evnen til åndeligt og rent legemligt at løfte medmennesket, som det væsentligste, i en stadig vekslen mellem håbets uendelige muligheder og fortvivlelsens lukkede og modløse passivitet – vi styrter.” Brevet findes i skolens arkiv.
Under opsætningen af reliefferne fortæller kunstneren til Nyborg Avis (13.juli 1965) om de fem relieffer, at højdepunktet for ham er ”(…) opofrelsen, humanismen, symboliseret i et menneske, der bærer et andet.”
Avisartiklen findes i skolens arkiv.

Hvordan udtrykker stilen budskabet?

Nu skal I lave en analyse og fortolkning af teksten og igen sammenholde med Dan Sterup-Hansens 5 relieffer. I skal bruge den danske version på fem strofer, som Kim Larsen synger:

 • Undersøg ordvalget og karakteriser det, og dermed stilen, i forhold til begrebspar som dagligdags/højtideligt, poetisk/sagligt, konkret/abstrakt, alment/specifikt. 
 • Undersøg semantiske felter, find antiteser/kontraster og diskuter jer på den baggrund frem til en tolkning af teksten.
 • Vend tilbage til Dan Sterup-Hansens relieffer og jeres noter fra opgavens trin A.  Hvilke virkemidler har Dan Sterup-Hansen brugt?

Sammenhold med stil og udtryk i teksten. Er der overvejende overensstemmelse? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Rap til ungdommen (oprindelig titel: Til ungdommen!)

Slut af med en rap-øvelse, hvor udfordringen til jer er at bryde med Nordahl Griegs sprog og stil, samtidig med at I forsøger at omsætte hans holdning til sin tids problemer, ungdom og fremtid til holdninger til jeres egen tids problemer, ungdom og fremtid. 

 • Del jer op i grupper, som hver vælger 1 ord og 1 sætning fra digtet, som angiver emnet for jeres rap, og som skal indgå i jeres tekst. 
 • Hent inspiration i freestyle á la Per Vers https://www.youtube.com/watch?v=xMYUgg7vNIk
 • Grupperne opfører deres rap for hinanden – selvfølgelig helst i kantinen foran reliefferne! Hvis I ikke kan optræde i kantinen, skal I tage at billede af relieffet, som I projicerer op bag jer i klasselokalet.
 • Diskuter hvorvidt jeres rap-tekster udtrykker et nutidigt budskab til ungdommen om tidens problemer og fremtiden.