Farver

Hvad enten et billede er sort/hvidt, i pasteller eller neon, så er farvevalget et centralt element i værkets udtryk.

Farver kan inddrages på flere planer, når man skal analysere et billede. Man kan forholde sig til, hvordan farverne virker i forhold til hinanden. Gør kunstneren brug af en særlig farveklang, eller er værket domineret af farvekontraster? Og hvordan påvirker disse farvevalg værkets fokus, stemning og tematik? Eller man kan se på farvernes symbolske betydning og den betydning, de dermed har for tolkningen af billedet.

 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

HuskMitNavn
Farvers virkning

Gå i mindre grupper rundt og se de seks værker af HuskMitNavn på skolens gange. Når I står foran et værk, skal I fokusere på dets farver:

 • Hvilke farver bruger kunstneren i værket?
 • Er der farvekontraster, og hvordan bruges de?
 • Er der farveklange, og hvordan bruges de?
 • Er der farver, der kan tolkes symbolsk?

Sammenlign til sidst alle de seks værkers farver. Diskuter forskelle og ligheder på værkernes farver og hvad evt. forskelle og ligheder betyder for de enkelte værkers fortællinger og for værkerne set som samlet udsmykning.
Overvej også, hvad det betyder for jeres skole, at de seks store værker dominerer gangene:

 • Har farverne i værkerne betydning for det samlede indtryk af skolens udseende?
 • Har farverne i værkerne betydning for, hvordan I har det, når I går rundt på gangene?
 • Mener I, farver er vigtige for, hvordan mennesker har det i en bygning som fx en skole? Hvordan og hvorfor?

Tag billeder af værkerne, gem dem i din portfolio og tag noter til jeres diskussioner om farvernes betydning.

Undersøgelse af farvers betydning i kunstværker

Start jeres undersøgelse med at finde 3 eksempler på værker fra forskellige perioder i kunsthistorien, som bruger farver forskelligt. Det kan fx være ved brug af stærke kontraster eller farvesymbolik. Det kan være billeder, I allerede har brugt i undervisningen, billeder fra dette site eller billeder fra nedenstående søgetips (se Tip).

Sammenlign dem med jeres iagttagelser fra HuskMitNavns billeder og diskutér, hvordan farverne påvirker jeres oplevelse og fortolkning af billedernes motiver. Gem alle billeder og tag noter i jeres portfolio.

 

Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til diskussionen om farvers betydning ved at kigge på:

 • Farvesymbolik som i Edvard Munchs Rødt og hvidt og Livets dans fra 1900, Emil Noldes Korsfæstelsen fra 1912 eller Søren Behnckes Ladies tools fra 2007.
 • Farvekontrast som fx Carl Henning Pedersens Det røde skib fra 1948, Tal R Haute Couture fra 2010, John Kørners War problems – Thorbjørn fra 2008 eller Martin Bigums Memory Lane fra 2016.
 • Fravær af farvekontrast som fx John Kørners War problems – Kim fra 2008, Andrea Mantegnas Klagesang over den døde Kristus fra ca. 1474 eller Kathrine Ærtebjergs At tælle fra 2016
 • Farveklang som fx H.A. Brendekilde Udslidt fra 1889 eller Michael Kviums En køkkenscene fra 1986.
Parafrase af HuskMitNavn

Undersøg derefter i praksis, hvilken betydning farver kan have for oplevelsen af et værk: Vælg et af HuskMitNavns værker og tegn en eller flere skitseparafraser af det, hvor du afprøver, hvordan værket ville have virket, hvis det havde haft helt andre farver eller måske slet ingen farver havde.
Du kan bruge blyant/tusch/farvekridt til skitserne, men du kan også lægge et billede af dit valgte værk ind i et digitalt tegneprogram og nemt udskifte de store farveflader med andre farver.

Undervejs i arbejdet med parafrasen kan du evt. lave mindre skitser af et helt simpelt motiv, hvor du undersøger effekten af forskellige farvekontraster som fx kold/varmkontrast, komplementærkontrast eller lys/mørkkontrast.

Både kunsthistoriske inspirationsværker, skitser og parafrase kan til sidst danne baggrund for et maleri, hvor du enten stadig kan tage udgangspunkt i det oprindelige værk af HuskMitNavn eller bevæge dig helt væk fra det og vælge dit eget motiv, men hvor du hele tiden forholder dig til værkets farver og hvilken betydning de har for værkets udtryk.